blog

 

ČO JE TO OCHRANNÁ ZNÁMKA A AKÉ VÝHODY PRINÁŠA?

14.11.2017

V nasledovnom článku si Vám dovoľujeme v stručnosti priblížiť základné atribúty ochrannej známky.

V prípade, ak by ste mali záujem o registráciu národnej ochrannej známky, ochrannej známky Európskej únie alebo medzinárodnej ... Viac

 

OBCHODNÉ TAJOMSTVO PO NOVELE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

02.10.2017

Na zasadnutí 19. schôdze Národnej rady slovenskej republiky (ďalej len „NRSR“), ktorá sa konala dňa 05.09.2017 bol prerokovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ... Viac

 

AUTOMATICKÁ A POVINNÁ AKTIVÁCIA ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK

V súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „Zákon o e-Governmente“) sa od 1. ... Viac

 

ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 25.05.2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie"), ktoré nahradí doteraz platnú ... Viac

 

ZMENY EXEKUČNÉHO PORIADKU PO NOVELE

Jednou z kľúčových zmien v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) je zriadenie výlučnej kauzálnej príslušnosti jediného ... Viac