Právne služby

Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach slovenského i európskeho práva, a to v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.
V portfóliu klientov našej advokátskej kancelárie sa nachádzajú fyzické osoby, úspešné slovenské obchodné spoločnosti, ako aj zahraničné obchodné spoločnosti. Právne poradenstvo je poskytované najmä v nasledovných oblastiach:


Verejné obstarávanie

Komplexné právne služby poskytujeme aj v oblasti verejného obstarávania, a to nielen v prípade, ak sa klient priamo zúčastňuje konkrétneho verejného obstarávania, ale aj pri plnení akýchkoľvek jeho povinností v rámci verejného obstarávania. Advokátska kancelária VIS LEGIS poskytuje okrem iného aj služby oprávnenej osoby, a to za účelom registrácie klienta a jeho konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora.

Cudzinecká agenda

Naša advokátska kancelária VIS LEGIS je v neposlednom rade spôsobilá zabezpečiť svojim klientom kompletnú právnu podporu týkajúcu sa cudzineckej agendy vrátane všetkých a akýchkoľvek úkonov spojených so zabezpečovaním vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky, ako aj ich zotrvaním a prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, najmä, avšak nie s obmedzením, na účely zamestnania a štúdia.

Sporové konania a konania pred orgánmi verejnej moci

Jednou zo základných oblastí poskytovania právnej pomoci je ochrana práv klientov v sporoch pred súdmi SR, v konaniach pred Ústavným súdom SR, v konaniach pred rozhodcovskými súdmi, ale i v iných konaniach vedených orgánmi verejnej moci, napr. v konaniach pred živnostenským úradom, katastrálnym úradom, obchodným registrom, daňovým úradom, Protimonopolným úradom, Úradom priemyselného vlastníctva, Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšími. Práva klientov zastupujeme aj v konaniach pred orgánmi EÚ, napr. OHIM, či pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Zmluvné záväzkové právo a právne stanoviská

Advokátska kancelária VIS LEGIS poskytuje svojim klientom právne poradenstvo v oblasti prípravy zmluvných podkladov, ale i v oblasti spracovania právnych stanovísk a analýz k jednotlivým prípadom a/alebo právnym predpisom. Pre klientov vykonávame tiež vstupný, či výstupný právny audit (due diligence), zameraný na identifikáciu možných právnych rizík („red flag“) posudzovaného prípadu, resp. obchodnej transakcie.

Podnikanie

Advokátska kancelária VIS LEGIS zabezpečuje komplexné právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú záujem podnikať alebo podnikajú či už na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí, pričom v rámci právneho servisu poskytujeme aj nasledovné služby:

 • zakladanie spoločností na území SR a ČR,
 • právna agenda týkajúca sa fungovania spoločností,
 • právna agenda vo vzťahu k obchodnému registru, živnostenskému registru, daňovému úradu, a pod.,
 • cezhraničné fúzie spoločností,
 • likvidácie spoločností,
 • konkurzné konania a reštrukturalizácia spoločností a ďalšie.

Nehnuteľnosti

Právnici našej advokátskej kancelárie majú dlhoročné a rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom nielen pre slovenských a zahraničných developerov, stavebné spoločnosti, či realitné kancelárie, ale i pre súkromných investorov, ktorým radia v právnych otázkach spojených napr. s výstavbou menších stavieb, ako sú rodinné domy a pod. Poradenstvo poskytované v oblasti nehnuteľností zahŕňa najmä:

 • developerské projekty, najmä bytové domy, polyfunkčné objekty, obchodné centrá,
 • realitné projekty, ako rodinné domy a pod.,
 • sceľovanie pozemkov,
 • identifikácia vlastníkov pozemkov,
 • konanie pred katastrálnym úradom, a pod.

Právo duševného vlastníctva

Množstvo klientov Advokátskej kancelárie VIS LEGIS podniká v oblastiach vo väčšej, či menšej miere upravených predpismi práva duševného vlastníctva, ako napr. Autorský zákon, patentové predpisy, zákon o ochranných známkach a pod., pričom viacerí z nich priamo pôsobia v oblasti filmu, hudby, či výtvarného umenia (herci, režiséri, autori filmových scenárov, produkčné a reklamné spoločnosti, autori umeleckých diel, galérie). Nielen týmto klientom, ale aj iným subjektom poskytujeme nasledovné služby:

 • poradenstvo pri výpožičkách, nájme, kúpe a predaji umeleckých diel;
 • registrácia ochranných známok (národné ochranné známky, ochranná známka Spoločenstva, medzinárodné ochranné známky);
 • príprava zmlúv o dielo a iných zmlúv v zmysle Autorského zákona,
 • licenčné zmluvy,
 • registrácia patentov,
 • zastupovanie v námietkových a iných konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, pred OHIM a pod.

Pracovné právo

Našim klientom pomáhame sa zorientovať v oblasti neustále sa meniaceho Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov, vrátane predpisov spadajúcich do tzv. práva sociálneho zabezpečenia. Právne poradenstvo v tejto oblasti zahŕňa široké spektrum činností zameraných v závislosti od individuálnych potrieb klienta na:

 • komplexnú prípravu vnútroorganizačných noriem (pracovný poriadok, organizačný poriadok, príkazy vedenia, iné interné normy),
 • prípravu dohôd o skončení pracovného pomeru,
 • prípravu iných podaní v zmysle Zákonníka práce a pod.

Európske právo

Našim klientom poskytujeme vždy komplexné právne poradenstvo v kontexte a s podrobnou znalosťou noriem primárneho i sekundárneho práva EÚ a judikatúry Európskeho súdneho dvora, pričom práve táto oblasť práva je našou silnou stránkou.

Verejný sektor

Nakoľko aktívne spolupracujeme s organizáciami pôsobiacimi v štátnom sektore, v miestnej samospráve, s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, zahŕňa naše právne poradenstvo aj nasledovné oblasti:

 • štátna pomoc,
 • rozvoj logistických parkov,
 • verejné obstarávanie,
 • čerpanie eurofondov a pod.

Zdravotníctvo

Právnici Advokátskej kancelárie VIS LEGIS sa dlhodobo zaujímajú o problematiku slovenského zdravotníctva a majú praktické skúsenosti nielen pri zastupovaní zdravotníckych zariadení, lekárov, či profesijných/stavovských organizácií lekárov, ale aj pri obrane práv pacientov.

Pre fyzické osoby poskytujeme najmä služby zamerané na ochranu ich práv:

 • žaloby o náhradu škody, nemajetkovej ujmy,
 • podania na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • riešenie prípadov poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré neboli poskytnuté „lege artis“,
 • zastupovanie v konaniach pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.

V závislosti od potrieb klienta poskytujeme ďalej aj služby zamerané na:

 • analýzu zdravotníckych predpisov;
 • prípravu, pripomienkovanie zmlúv na dodávku tovarov, služieb, zdravotníckych výkonov;
 • vymáhanie pohľadávok a pod.

Poľovníctvo a poľnohospodárstvo

Sme jedna z mála advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorá sa venuje aj právnemu poradenstvu vo veľmi špecifických oblastiach, akými sú hospodárenie na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, poľovníctvo, či poľovné revíry, pričom sme nedávno boli oslovení s ponukou spolupráce odborne sa podieľať na príprave legislatívy v oblasti farmového chovu jeleňov. Pri poskytovaní právnych služieb v tejto oblasti sa naša advokátska kancelária zameriava najmä na nasledovné:

 • príprava zmlúv o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, zmlúv o nájme poľovných revírov,
 • vzťahy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou,
 • riešenie súdnych sporov súvisiacich s poľovníctvom, s hospodárením v poľovných revíroch a v lesoch,
 • výklad právnych predpisov v oblasti poľovníctva, súvisiacich s podnikaním v poľnohospodárstve a pod.

Trestné právo

Ochranu práv našich klientov dokážeme zabezpečiť bez výnimky v každej situácii, ktorú život prinesie, či už je potrebné podať trestné oznámenie, uskutočniť svedeckú výpoveď pred orgánmi činnými v trestnom konaní, presadzovať a chrániť práva klienta v postavení poškodeného v trestnom konaní, alebo je naopak nevyhnutné zabezpečiť riadnu a kvalifikovanú obhajobu klienta.